اشتباهات رایج نوشتاری- 2

اشتباهات رایج نوشتاری- 2

تاریخ انتشار : 1396/12/20
این مقاله در ادامه مقاله قبلیمی باشد. 

11) Could of- Could have؟

Could have معمولا به اشتباه Could of شنیده می شود و به همین علت است که اکثرا به اشتباه ازآن استفاده می کنند. Could’ve مخفف could have می باشد. مثال:

.I ‘m not sure if I could have passed that exam

12)  Irregardless- Regardless؟

Irregardless اصلا کلمه معنا داری نیست و حتی در دیکشنری های استاندارد آن را نحواهید یافت. به جای Regardless از آن استفاده کردن کاملا اشتباه می باشد. مثال:

.You won’t be the one who you want regardless of you try as hard as possible

13) Here- Hear؟

Here قید مکانی است و معنای آن "اینجا" است. اما hear به معنای شنیدن می باشد و فعل است. مثال:

.I can’t hear you anymore, come here

 14) to- too- two؟

To یک حرف اضافه می باشد. مثال:

.I’m ready to begin my adventure

Too قید است و معنای آن همچنین می باشد. مثال:

.She wants to join that group too

 Twoاسم است و یکی از اعداد به شمار می رود. معنای آن 2 است. مثال:

.Two of them are really clever

15) Then- Than؟

Then قید زمان است به معنای در آن زمان. مثال:

.I will be ready and then I will be there

Than بعد از صفات مقایسه ای استفاده می شود. مثال:

.Mary is more intelligent than me

16) Were- Where- We’re؟

Were حالت گذشته فعل to be می باشد. مثال:

.They were furious

Where قید است به معنای در جایی که، همچنین به عنوان کلمه سوال به معنای کجا استفاده می شود. مثال:

?Where is my father

We’re مخفف We are است. مثال:

.We’re here for you

17) جمع ها نیاز به آپوستروف ندارند. مثال:

رایج ترین اشتباه این است که برای جمع بستن کلمات  از آپوستروف استفاده کنیم. مثال:

.Pen’s- Cat’s are incorrect

18) پایان دادن کلمات با حروف اضافه یا اضافه کردن حروف اضافه به آن ها زمانی که نیازی نداریم. مثال غلط:

?Where is the company at

?Where are we at with our plans

مثال صحیح:

?Where is the company

?Where are we with our plans