ضمایر نامعین در انگلیسی – انواع مهم ضمایر نامعین

ضمایر نامعین در انگلیسی – انواع مهم ضمایر نامعین

تاریخ انتشار : 1396/12/24
ضمایر نامعین در زبان انگلیسی یا Indefinite Pronouns زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در مورد یک شخص یا یک شئ مبهم و غیر معین صحبت می کنیم یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت می کنیم. در این مقاله ضمایر نامعین در زبان انگلیسی را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

 ضمایر نامعین در زبان انگلیسی :

هنگامی که میخواهیم در مورد یک شخص یا یک شئ مبهم و غیر معین صحبت می کنیم در این صورت از به کار بردن اسم خودداری کرده ضمایری به کار می بریم که جانشین آن اسم شده و منظور ما را برآورده سازند. این ضمایر به طور مبهم و غیر مشخص به اشیا و اشخاص اشاره می کنند. از این رو آنها را ضمایر نامعین می‌نامند.

 

 انواع مهم ضمایر نامعین عبارت اند از :

 Some (thing-body-one)  

 Any (thing-body-one)

 Every (thing-body-one)

 No (thing-body-one)

 All

 Either one

 This and that (= one thing and another)

 This and that one

 Somewhat

 A (body-person-man-fellow-chap)

 Every man

 No man

 Men

 People

 Folk

 A thing

 Things

 Whatever

 A little bit

 A good bit

 A good deal

 Plenty

 A host

 A number

 A small

 Any number

 Numbers

 A lot

 Lots

 A heap

 Heaps

 No end

 A world

 Oceans

 A sight (=a lot)

 A couple (a small number)

 A shred

 A particle

 Much

 More

 Less

 A few

 A little

 Enough

 Sufficient

 Others

 Such

 Such and such

 اغلب ضمایر نامعین مذکور در بالا به علت کثرت استعمال به مرور زمان تا حد زیادی معنی اصلی خود را از دست داده اند.

 نکاتی در مورد برخی ضمایر و صفات نامعین :

 

either و neither

either به معنی “هر یک از دو عدد“ ، “این یا آن“ است. “one or the other of two” و neither به

معنی “نه این و نه آن“. این ضمیر برای رد کردن و نپذیرفتن هر دو عامل مورد نظر به کار می رود.

either و neither هر دو ممکن است ضمیر یا صفت توزیعی باشند. موقعی که نقش ضمیری داشته باشند از نظر شمار مفرد محسوب می شوند و با فعل مفرد مطابقت می‌نمایند.

Either of these machines is suitable for the work you want done.

هر کدام از این دو ماشین برای کاری که شما در نظر دارید مناسب است.

Neither of my friends has come yet.

 هیچکدام از دوستان من هنوز نیامده اند.

 

All

all می تواند مانند ضمیر یا صفت، مفرد یا جمع به کار برده شود.

all در موارد زیر به صورت مفرد به کار برده می‌شود :

۱- مانند ضمیر به معنی “everything” هرچیز ، همه چیز به کار برده می‌شود :

When he saw his troop’s retreat, the General cried “All is lost.”

وقتی ژنرال عقب‌نشینی گروه خود را دید فریاد زد “همه چیز از دست رفت“

۲- all در نقش صفت به معنی “the whole of” “همه“ “تمام“ به کار برده می شود :

All the money is spent.

تمام پول خرج شد.

All the world has heard of his name.

 تمام دنیا نام او را شنیده اند.

 all به معنی جمع هم به صورت ضمیر و هم بصورت صفت به کار برده می‌شود.

All the pupils were present.

همه شاگردان حاضر بودند.

All are welcome.

 

 همه خوش آمدند.