کاربرد There در زبان انگلیسی

کاربرد There در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار : 1397/1/2
کاربرد There در زبان انگلیسی – در خصوص آموزش زبان انگلیسی، در این مقاله به بررسی کاربرد There و نکات مهم گرامری در استفاده از There در زبان انگلیسی می پردازیم.

There
 وقتی بخواهیم بگوییم چیزی یا کسی هست یا نیست و یا حتی وقتی بخواهیم توجه کسی را به چیزی یا کسی جلب کنیم می توانیم there را همراه با فعل به کار ببریم:

There’s a restaurant round the corner.

همین نزدیکی ها یک رستوران هست.

There’s not a single cloud in the sky.

یک ذره ابر هم در آسمان نیست.

There are road workers between these two streets.

ببین این دو خیابان ، کارگران مشغول کار هستند.

 توضیح ۱ : معمولاً برای اسم مفرد از فعل مفرد و برای اسم جمع از فعل جمع استفاده می کنیم ، مانند مثال های بالا.

 توضیح ۲ : در انگیسی گفتاری می توان برای اسم جمع نیزاز فعل مفرد استفاده کرد:

There’s readworkers between these two streets.

بین این دو خیابان ، کارگران مشغول کار هستند.

 توضیح ۳ : برای اسم شمارناپذیر (uncountable) نیز از فعل مفرد استفاده می کنیم :

There’s lot of traffic in the mornings.

صبح ها ترافیک سنگین است.

 There به جز فعل be با افعال دیگر نیز می تواند به کار رود ، دراین مورد تطابق فعل و فاعل رعایت می شود :

There seems to be some problems.

ظاهراً مشکلاتی وجود دارد.

 وقتی there را به عنوان قید مکان به کار می بریم ، نباید از حرف اضافه ی to استفاده کنیم:

We went there.

ما رفتیم آنجا.