اصطلاح “A penny for your thoughts” در زبان انگلیسی

اصطلاح “A penny for your thoughts” در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار : 1397/1/3

آیا می دانید در زبان انگلیسی وقتی می خواهید از کسی بپرسید که “به چه چیزی فکر می کند” و یا اصطلاحا “چه در ذهن دارد” از چه عبارت و یا اصطلاحی استفاده می شود؟


در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “به چیزی فکر کردن” و یا “ چیزی در سر داشتن” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت اصطلاحی “A penny for your thoughts” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی اصطلاحی مانند “چیزی زیر سر داشتن” دانست


برای درک بهتر آن به مکالمه زیر توجه کنید: 


Sam: Finally I found a way for our problem


Jenny: You seem completely happy, a penny for your thoughts.


Sam: I hope it works for us this time.


Jenny: I am pretty sure, no worry.


سم: بالاخره راهی برای مشکل پیدا کردم.


جنی: کاملا خوشحال به نظر می رسی، چی تو کلته؟


سم: امیدوارم این دفعه به درد ما بخوره.


جنی: من کاملا مطمئنم، نگران نباش.


همانطور که از مثال مکالمه ای فوق مشاهده می کنید اصطلاح ” چی تو کلته” و یا “چی تو ذهنته” و یا “چه چیزی در ذهن داری” با استفاده از عبارت اصطلاحی “a penny for your thoughts” بیان شده که معادل فارسی آن می تواند به صورت زیر باشد:


اصطلاح ۲۱۸:

A penny for your thoughts

چی تو ذهنته

چی تو کلته

چه در فکر داری

چی تو مغزته 

به چی فکر می کنی


اصطلاح “A penny for your thoughts” بیشتر

صد دینار بگیربگو توى چه فکرى هستى

برای درک بهتر معنا و مفهوم این ضرب المثل در زبان انگلیسی به توضیحات چند دیکشنری در مورد آن و سپس به چندین مثال مرتبط توجه کنید:

A penny for your thoughts : 


A way of asking what someone is thinking


راهی برای پرسیدن آنچه که کسی به آن فکر می کند


Oxford:


Informal 


عبارت


​Cambridge:


problem


مشکل

Merriam – Webster:

controversial

یک

Dictionary.com:

Informal

وضعیت

Collins Dictionary:

If you

انگلیسی

vocabulary.com:

A controversial

یک موضوع بحث انگیز که

The free dictionary:

A sensitive situation or

برای درک بیشتر این اصطلاح به چند مثال توجه کنید:

You were quiet in the meeting a penny for your thoughts.

شما در جلسه آرام بودید چه چیزی در فکر داری؟


برچسب ها