اشتباه رایج در استفاده از Tremble (لرزیدن)

اشتباه رایج در استفاده از Tremble (لرزیدن)

تاریخ انتشار : 1397/1/4
در این پست در مورد واژه “Tremble” به معنی “لرزیدن” چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر این واژه در ذهن شما کمک کند.

واژه ی “Tremble” از لحاظ گرامری دو نقش فعل و اسم را دارد. معنی Tremble در دیکشنری فارسی و انگلیسی بصورت زیر آمده است: 

Tremble: 

لرزیدن ، مرتعش شدن ، لرزه ، ارتعاش ، ترساندن ، لرزاندن ، مرتعش ساختن ، رعشه
Tremble: / ˈtrɛmb(ə)l/

▶  Verb
Shake, shake like a leaf, quiver, twitch; quaver, waver. 
e.g. Joe’s hands were trembling. 
Shake, shudder, judder, wobble, rock, vibrate, move, sway, totter, teeter. 
e.g. The entire building trembled. 
Be afraid, be frightened, be apprehensive, worry, shake in one’s shoes; quail, shrink, blench; informal be in a blue funk, be all of a tremble.
e.g. She trembled at the thought of what he had in store for her.
▶ Noun  
Tremor, shake, shakiness, trembling, quiver, twitch.
e.g. The slight tremble in her hands:
Source: Oxford
نکته مهمی که در این پست بیشتر روی آن تاکید داریم به کاربرد این واژه در موقعیتی مربوط می شود که بخواهیم لرزیدن کسی یا چیزی را از چیز دیگری بیان کنیم. همانطور که می دانید برای بیان چنین مفهومی باید از حرف اضافه استفاده کنیم. خیلی از افرادی که می خواهند این مفهوم را بر زبان بیاوردند از حرف اضافه from استفاده می کنند در حالکه حرف اضافه درست و متناسب برای این فعل جهت بیان چنین منظومی  with است که برخی به اشتباه از حرف اضافه from استفاده می کنند که باید بسیار دقت کنید که مرتکب چنین اشتباهی نشوید. پس بنابراین:

لرزیدن از … :

× Tremble from 

✓ Tremble with

برای درک بهتر این موضوع به چند مثال در این زمینه توجه کنید:

× The boy was trembling  from cold.

✓ The boy was trembling with cold.

پسر داشت از سرما می لرزید (لرزیدن پسر از سرما بود).

 

نکته:
برای فعل های shake و shiver که معنی تقریبا مشابهی با فعل tremble دارند نیز از حرف اضافه with استفاده می شود. مثال:

The thief was shaking with fear.