اعداد به زبان انگلیسی

اعداد به زبان انگلیسی

تاریخ انتشار : 1396/12/14
توضیحاتی در مورد اعداد انگلیسی
در زبان انگلیسی اعداد 0 تا 10 کاملا بی قاعده هستند. پس باید این اعداد را به صورت کامل حفظ کنید. برای اعداد 11 تا 19 موضوع کمی متفاوت است، بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آنها با قاعده، در واقع اعداد 11، 12، 13، 15 بی قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می شوند. برای دو رقمی مجذور 10 بیش از 20، خود اعداد 20، 30، 40 و 50 تا حدی بیقاعده هستند اما بقیه این اعداد با اضافه کردن پسوند ty- ساخته می شوند. ساختن بقیه اعداد دو رقمی هم فرمول زیر را دارد:

کافیست رقم اول (پر ارزش) عدد را به صورت مجذور ده بخوانید و سپس رقم دوم (کم ارزش) را پس از آن بخوانید. به این صورت داریم:

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three

نکته: برخلاف فارسی در انگلیسی نیازی به گفتن “و” بین اعداد نیست و دو رقم پشت سر هم خوانده می شوند.

عدد ترتیبی چیست؟
اعداد ترتیبی همانطور که از نامشان پیداست اعدادی هستند که از آنها برای نشان دادن ترتیب استفاده می شود. مثلا زمانی که می خواهیم به ترتیب سه دونده در مسابقه دو اشاره کنیم به جای استفاده از اعداد عادی (یک، دو، سه) از اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده می کنیم. در انگلیسی هم این اعداد کاربرد مشابهی دارند. مهمترین کاربرد اعداد ترتیبی در اشاره به تاریخ است.

zero صفر                                           اعداد ترتیبی
one یک                                         first         اولین
two دو                                            second دومین
three سه                                        third       سومین
four چهار                                        fourth       چهارمین
five پنج                                        fifth       پنجمین
six شش                                       sixth       ششمین
seven هفت                               seventh     هفتمین
eight هشت                               eighth       هشتمین
nine نه                                        ninth       نهمین
ten ده                                       tenth       دهمین
eleven یازده                              eleventh      یازدهمین
twelve دوازده                               twelfth     دوازدهمین
thirteen سیزده                   thirteenth    سیزدهمین
fourteen چهارده                   fourteenth   چهاردهمین
fifteen پانزده                           fifteenth    پانزدهمین
sixteen شانزده                  sixteenth  شانزدهمین
seventeen هفده                       seventeenth  هفدهمین
eighteen هجده                       eighteenth هجدهمین
nineteen نوزده                      nineteenth نوزدهمین
twenty بیست               twentieth بیستمین
twenty-one  بیست و یک   twenty-first بیست و یکمین
twenty-two  بیست و دو   twenty-second بیست و دومین
twenty-three بیست و سه   twenty-third بیست و سومین
thirty سی                               thirtieth سی امین
forty چهل                                 fortieth چهلمین
fifty پنجاه                                 fiftieth پنجاهمین
sixty شصت                         sixtieth شصتمین
seventy  هفتاد                   seventieth هفتادمین
eighty هشتاد             eightieth هشتادمین
ninety نود                       ninetieth نودمین
one hundred,a hundred صد   hundertste صدمین
one hundred and one , a hundred and one صد و یک
two hundred دویست
three hundred سیصد                        اعداد تکرار
one thousand , a thousand هزار       once یک بار
two thousand دو هزار              twice دو بار
three thousand سه هزار              three times سه بار
one million ,a million یک میلیون         four times چهار بار
one billion , a billion یک میلیارد          five times پنج بار