آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت اول)

آموزش صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی(قسمت اول)

تاریخ انتشار : 1397/1/28

صفات مقایسه ای به صفاتی گفته می شوند که ما می خواهیم دوچیز یا دو شخص  را با هم مقایسه کنیم.

دو تا از روش های مقایسه  در زبان انگلیسی استفاده از کلمات as…………..as  و than  می باشد.قبل از اینکه بخواهیم در مورد هرکدام از صفات مقایسه ای توضیحات جداگانه ای را ارائه دهیم به مثال های زیر دقت فرمایید.

She is as old as her sister

او هم سن خواهرش است.

I’m almost as good in maths as in science

من  درس ریاضیم به اندازه درس علومم خوب است.

This book is not as exciting as the last one

این کتاب به اندازه آن کتاب هیجان انگیز نیست.

This cafe is not as crowded as that cafe

این رستوران به اندازه آن رستوران شلوغ نمی باشد.

Russian is not quite as difficult as Chinese

زبان روسی دشوار تر از زبان چینی نیست.

This computer is better than that one

این کامپیوتر بهتر از آن کامپیوتر است

She’s stronger at chess than I am

او در بازی شطرنج بهتر از من می باشد.

It’s much colder today than it was yesterday

امروز خیلی سردتر از دیروز است.

Our car is bigger than your car

ماشین ما بزرگتر از ماشین شما است.

This grammar topic is easier than most others

این موضوع گرامر آسانتر از بیشتر گرامرها می باشد.

I find science more difficult than mathematics

برای من درس علوم خیلی دشوارتر از درس ریاضیات می باشد.

 


 


صفات هم پایه:به صفاتی گفته می شود که دو نفر یا دو چیز در یک صفت مشترک باشند بگونه ای که به یک اندازه از  آن صف برخوردار باشند(هیچ تفاوتی میان آنها نباشد). در این صورت در زبان انگلیسی از ترکیب as+adjective +as  استفاده می کنیم.

 


برای مثال قد ارسلان 185 سانتی متر می باشد و پدرش نیز 185 سانتی متر است بنابراین:

Arsalan is as tall as his father

ارسلان هم قد پدرش می باشد.

This bedroom is as big as your bedroom

این اتاق خواب به اندازه اتاق خواب شما می باشد.

. Arash is as old as Ashkan

آرش هم سن اشکان می باشد.

My sister’s hair is as long as Arin’s sister.

موهای خواهر من به اندازه موهای خواهر آرین بلند است.

اگر دو نفر یا دو چیز از یک ویژگی در یک صفت برخوردار نباشند.از ترکیب not as+adjective+as  استفاده می کنیم.

برای مثال:

Today isn’t hot.  Yesterday was hot

امروزگرم نیست.دیروز گرم بود.

Today is not as hot as yesterday

امروز به اندازه دیروز گرم نیست.

He is not as intelligent as the other students

او به اندازه بقیه دانش آموزان باهوش نیست.

My house isn’t as big as your house

خانه من به اندازه خانه شما بزرگ نیست.