اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

تاریخ انتشار : 1397/1/30
در این مقاله می خواهیم در مورد شمارش اسامی صحبت کنیم که آنها از این لحاظ به دو دسته تقسیم می شوند:

1- اسامی قابل شمارش    2-اسامی غیرقابل شمارش
اسامی قابل شمارش
اسامی قابل شمارش اسامی ای هستند که می توان تعداد آنها را شمارش کرد. اکثر اسامی در زبان انگلیسی قابل شمارش هستند. این اسامی هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار برده می شوند و قبل از آنها از حروف a, an و یا عدد استفاده کرد.

مثال:

Singular Plural
           one dog            two dogs
         one horse          two horses
           one man             two men
           one idea            two ideas
          one shop           two shops
 

یک مثال صحیح /اشتباه  از کاربرد این اسامی در جمله:

i have ten dollar left     *اشتباه

i have ten dollars left   *صحیح

10 دلار برایم باقی مانده است.

 

چند مثال دیگر از کاربرد این اسامی در جملات:

I have two dogs

من دوتا سگ دارم.

Sandra has three cars

ساندرا سه تا ماشین دارد.

Jessie has ten dollars

جسیکا 10 دلار دارد.

 

اسامی غیرقابل شمارش
اسامی غیرقابل شمارش اسامی ای هستند که فقط به صورت مفرد به کار برده می شوند و شکل جمع ندارند و همچنین با فعل مفرد به کار می روند و قبل از آنها از حروف تعریف a/an استفاده نمی شود. در اینجا به برخی از رایج ترین این اسامی خواهیم پرداخت:

1-مایعات و گازها

coffee                       milk                      air                    oxygen                   water

 

2- برخی از مواد غذایی

cheese                      rice                      meat                   butter

 

3-مصالح ساختمانی

metal                    wood                       glass                     iron

 

4-برخی از مواد طبیعی

sand                         ash                         ice

 

5-اسامی انتزاعی

intelligence                     peace                      beauty                      ignorance                            information

 

6-وسایلی که دارای اشکال مختلفی هستند

furniture                             clothing                                 luggage

 

7-موضوعات مختلف

math                          chemistry                             economic                                  science

 

8- کلمات مربوط به انرژی

electricity                     sunshine                            heat                                  radiation

 

مثال برای استفاده صحیح و اشتباه این اسامی در جملات:

We’re going to get new furniture for the living room    *صحیح

اما در مثال های زیر به صورت اشتباه به کار برده شده اند:

We’re going to get a new furniture for the living room

We’re going to get new furnitures for the living room

مثالی دیگر:

happiness means different things to different people           *صحیح

the happiness means different things to different people     *اشتباه

نکته:بعضی از اسامی می توانند هم به صورت قابل شمارش و هم به صورت غیر قابل شمارش به کار برده شوند, اما معنای آنها متفاوت از هم می باشند. اگر به معنای عام به کار برود غیر قابل شمارش, اما اگر به معنای خاص به کار بروند یا به واقعه یا پدیده ای اشاره داشته باشند اسامی قابل شمارش محسوب می شوند. برخی از آنها عبارتند از:

 

  قابل شمارش     Countable use

      غیر قابل شمارش   Uncountable use

We bought a new iron and an ironing board

People believed that ships made of iron would sink

I broke a glass yesterday


The table was made of hardened glass


Would you like a chocolate

Would you like some chocolate

Let’s get a paper and see what’s on at the cinema

The printer has run out of paper

‘Hamlet’ is one of Shakespeare’s most famous works

I had work to do so I couldn’t go out