every و each در زبان انگلیسی چه کاربردی دارند؟

every و each در زبان انگلیسی چه کاربردی دارند؟

تاریخ انتشار : 1397/2/17
در زبان انگلیسی برای  سخن گفتن در مورد  تعداد آدم ها یا چیزها از each و every استفاده می شود. در استفاده از این واژگان باید به دستور زبان انگلیسی مربوط به این واژه ها توجه کنید. در این پست نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی که در استفاده از every و each در زبان انگلیسی به آن نیاز دارید را به شما می آموزیم. با ما همراه باشید.

Every

 کلمات every و each در زبان انگلیسی می توانند در سخن گفتن از هر تعداد آدم یا چیز در زبان انگلیسی به کار روند؛ اگر این آدم ها یا چیزها را جداگانه در نظر بگیریم از each استفاده می کنیم و اگر همه را با هم در نظر بگیریم از every:

Each item is carefully checked.

تک تک اقلام دقیقاً بررسی شده است.

Every item has been carefully checked.

تمام اقلام دقیقاً بررسی شده اند.

 از کلمه ی both در سخن گفتن هم زمان از دو چیز یا دو کس به زبان انگلیسی استفاده می شود:

Both my children go to the same school.
هر دو فرزندم به یک مدرسه می روند.

 نکته ی دستوری زبان انگلیسی : اسمی که بلافاصله پس از every و each ( و نه each of ) می آید همیشه مفرد است:

هر منطقه ی کشور.                  .each / every area of the country

 Every همیشه با فعل مفرد زبان انگلیسی می آید:

هر ایالات فرماندار خود را انتخاب می کنند.             .Every state elects its own governor

 Each با فعل مفرد زبان انگلیسی می آید مگر آن که پس از کلمه ای همراه با of بیاید که جمع بسته شده باشد:

Each of them are given $50.

به هر یک از آنان پنجاه دلار داده اند.

 پس از each و every ممکن است ضمیر جمع به کار رود خصوصاً اگر سخن از زن و مرد با هم در میان باشد:

Each girl must make up her own mind.

هر دختری باید خودش تصمیم بگیرد.

Each person must make up their own mind.

هر کس باید خودش تصمیم بگیرد.

 اما اگر بگوییم :        

    .Each person must make up hes or her own mind

سخن ما صیغه ی رسمی بودن به خود می گیرد و اگر فقط از ضمیر he استفاده کنیم به نظر خواهد رسید که میان زن و مرد تبعیض قائل شده ایم ، مگر آن که منظورمان فقط مردان یا پسران باشد.