تک تک افراد به زبان انگلیسی چی میشه؟

تک تک افراد به زبان انگلیسی چی میشه؟

تاریخ انتشار : 1397/2/19
اگر بخواهیم در مورد تک تک افراد یک گروه یا یک جامعه به زبان انگلیسی صحبت کنیم از چه واژه ای می توانیم استفاده کنیم؟ برای استفاده از each چه ضمیرهایی مناسب هستند؟ آیا واژه each با فاعل مفرد به کار می رود یا با فاعل جمع؟ برای دیدن پاسخ این سوالات با ما همراه باشید.

Each

 Each موقعی در زبان انگلیسی به کار می رود که درباره ی تک تک  افرادِ یک گروه صحبت می شود. Each با فعل مفرد به کار می رود:

Each child has a notebook.

هر بچه ای یک دفتر یادداشت دارد.

ضمیری که به دنبال each می آید می تواند مفرد یا جمع باشد:

Each student wrote what he / she liked best.

Each student wrote that they liked best.

هر دانش آموز چیزی را که بیشتر دوست داشت نوشت.

 Each می تواند به دنبال فاعل جمع زبان انگلیسی نیز بیاید ؛ در این صورت فعل جمع خواهد بود:

We each have a different point of view.

ما هر کدام نظر متفاوتی داریم.

 ترکیبات each of و each one of در زبان انگلیسی با فعل مفرد به کار می روند:

Each of the houses is slightly different.

Each one of the houses is slightly different.

هر یک از خانه ها کمی با بقیه فرق دارد.

 کلمه ی each به صورت ضمیر هم به کار می رود:

I asked all the children and each had a different excuse for being late.

من از همه ی بچه ها پرسیدم و هر کدام برای تأخیرشان عذر متفاوتی داشتند.