زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری

تاریخ انتشار : 1397/3/9
کاربرد این زمان را در جملات زیر می توانید به خوبی متوجه بشوید

هنگامی که تلفن زنگ خورد من مشغول غذا خوردن بودم

موقعی که شما رسیدید من مشغول مطالعه کردن بودم

یا استمراری در گذشته را نشان می دهد مثلا

من کل شب را مشغول مطالعه کردن بود

انها تمام روز مشغول بازی کردن بودند

حال از مثال های فوق بخوبی  متوجه کاربرد زمان گذشته استمراری شده اید

زمان گذشته استمراری از در مواقعی از دو جمله ساخته می شود

مثلا:جمله اول:هنگامی که تلفن زنگ خورد

جمله دوم:مشغول غذا خوردن بودم

در جمله انگلیسی که می خواهیم بیان کنیم فرقی ندارد اول کدام جمله از جملات بالا را بیاوریم

هنگامی که تلفن زنگ خورد مشغول غذا خوردن بودم

When the telephone rang I was eating food

مشغول غذا خوردن بودم هنگامی که تلفن زنگ خورد

I was eating food when the telephone rang

جمله اول برای تاکید بیشتر است

حال به شما دوستان عزیز می آموزیم چگونه می توانید جملات زیر را به وسیله الگو بسازید

از دو الگو زیر استفاده می کنیم

فاعل+was/were + فعل ساده + ing….+

When + فاعل+ فعل زمان گذشته +….

مثال:

هنگامی که علی رسید من مشغول مطالعه کردن بودم

When ali arrived I was studying

موقعی که انها رفتن علی مشغول خریدن بودم

When they went ali was buying

در تمامی جملات فوق می توان جای دو جمله را عوض کرد

مثلا:

I was studying when ali arrived

Ali was buying when they went

برای اول شخص مفرد وسوم شخص مفرد از was وبرای سایر اشخاص ازwere استفاده می کنیم

تمرین:

تمامی جملات فارسی زیر را به انگلیسی تبدیل بکنید

هنگامی که شما امدید مشغول ورزش کردن بودم

هنگامی که علی رفت پدرم مشغول مطالعه بود

هنگامی که مادرم امد مشغول غذا خوردن بودم

بررسی بیشتر زمان گذشته استمراری

در وقت بخواهیم جملاتی مانند جملات زیر را بسازیم

علی تمام طول روز مطالعه میکرد

آنها تمام شب بازی کردند

فقط نیاز به یک الگو داریم

فاعل+was/were + فعل ساده+ing+….+تمام طول روز یا تمام شب

all day long = تمام طول روز

all night /all evening = تمام شب

مثال:

من تمام شب مطالعه می کردم

I was studying all evening

من تمام طول روز کار میکردم

I was working all day long

منفی کردن:

بیاوریم was/were را بعد از not برای منفی کردن فقط کافیست

I was not studying when ali arrived

I was not studying all night

برای سوالی کردن فقط کافیست was/were را به اول جمله بیاوریم

?Was you studying all night