مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی

مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی

تاریخ انتشار : 1397/4/3

در این درس می خواهیم شیوه مخفف کردن و منفی کردن افعال ویژه وجهی را به طور مفصل برایتان شرح دهیم. در ابتدا توجه شما را به موضوع مخفف کردن این افعال جلب می کنیم.

-افعال ویژه وجهی معمولاً در مکالمات روزمره به صورت مخفف به کار برده می ­شوند و ترتیب مخفف شدن آنها به شکل زیراست:


الف– افعال be, had, have, would, will, shall, should در حالت مثبت مخفف می شوند.


ب- سه فعل , would, should had در فرم مثبت به طور مشابه مخفف و ادغام می ­شوند یعنی اینکه چنانچه با فاعل ضمیری مخفف شوند همگی به صورت <d> تبدیل می­ گردند، نظیر کاربرد آنها در نمونه ­های زیر:


او را دیده ام.


you’d seen it (= I had seen it.)


من بایستی بروم.


I’d go (= I should or would go.)


 


ج: تمام افعال ویژه وجهی به نوعی صورت مخفف می پذیرند، مثل:


من اینجا هستم.


I am here


ما آن را دیده ایم.


We’ve seen it


آنها خواهند رفت.


They’ll go.


 


د: افعال ویژه وجهی در حالت مثبت در آخر جمله مخفف نمی شوند، چرا که حامل تكيه قوى (prinary stress) می باشند.


من فرانسوی نیستم ولی او هست.


I am not French but he is


 


منفی کردن افعال ویژه


 نشانه منفی not بعد از تمام افعال ویژه ممکن است به شکل مخفف تبدیل شده و با فعل ماقبل خود ادغام شود، به غیر از صورت اول شخص مفرد فعل to be یعنی شکل am که با نشانه منفی ادغام نمی ­شود.


من دوست شما نیستم.


not your friend. Am: I am


او نمی­ آید.


Is: He isn’t coming


آنها اینجا نیستند.


Are: They aren’t here.


او خوشحال نبود.


was: She wasn’t happy


شما در منزل نبودید.


Were: You weren’t at home


آنها رفته ­اند.


Have: They haven’t gone


او یک قلم ندارد.


Has: He hasn’t a pen(or doesn’t have)


ما هیچ پولی نداشتیم.


Had: We hadn’t any money(or didn’t have…)


 


آنها اینجا زندگی نمی ­کنند.


Do: They don’t live here


او ماهی دوست ندارد.


Does: He doesn’t like fish


او ننوشت.


Did: She didn’t write


من نخواهم رفت.


Shall: I shant go


ما نبایستی آن را انجام دهیم.


Should: We shouldn’t do it


شما نخواهید دید.


Will: You wont see


او نخواهد نوشت.


Would: He wouldn’t write


او نمی ­تواند برود.


Can: She cant run


او نمی­ توانست بشنود.


Could: He couldn’t hear


پسر ممکن نیست برود.


May: The boy may not go


ما ممکن است آنها را نبینیم.


Might: We mightn’t see them


او نبایستی منتظر شود.


Must:He mustn’t wait


او لزومی ندارد منتظر شود.


Need: He needn’t wait


او جرأت نمی­ کند بپرد.


Dare: He daren’t fly


او نبایستی یاد بگیرد.


Ought: She Oughtn t to learn


شما نمی­ دانستید.


Used: You usedn t to know


 


 البته فرم آخر امروزه به طور متداول­ تر با فعل­ کمکی do منفی و سوالی می ­شود که عبارتست از didn’t use to اما گهگاه در مکالمات روزمره و همچنین در نامه­ های دوستانه خیلی نزدیک هنوز هم ممکن است به صورت usedn’t به کار رود، در حالی­که در زبان رسمی و نوشتار حتماً بایستی شکل منفی همراه با do را به کار ببریم.