نتایج جستجوی «حال سده»

ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also)

ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also)

ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also)جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات (not only) و (but also) به هم ربط داده می شوند.همیشه برای ترکیب دو جمله بوسیله (not only) و (but also) و فاعل و فعل مشترک بین دو جمله را نوشته و سپس (not only) آورده و سپس ادامه جمله اول و قسمت مشترک جمله دوم (که با جمله اول مشترک بود) را حذف ... ادامه مطلب