اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Bolt

    (.iv &.tv، .n): پيچ‌، توپ‌ پارچه‌، از جاجستن‌، رها كردن‌، (.vda): راست‌، بط‌ورعمودي‌، مستقيما، ناگهان‌.