اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Cross

    صليب‌، خاج‌، چليپا، علامت‌ ضربدر ياباضافه‌، حدوسط‌، ممزوج‌، دورگه‌، اختلاف‌، مرافعه‌، تقلب‌، نادرستي‌، قلم‌ كشيدن‌ بروي‌، خط‌ بط‌لان‌ كشيدن‌بر(باtuo ياffo)، گذشتن‌، عبوردادن‌، مصادف‌ شدن‌با، روبروشدن‌، قط‌ع‌كردن‌، دورگه‌ كردن‌(مثل‌ قاط‌ر)، پيوندزدن‌، كج‌خلقي‌كردن‌، خلاف‌ميل‌ كسي‌ رفتار كردن‌.