اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Hypercatalectic

داراي‌ هجاي‌ زائد (در شعر يا نثر) مخصوصا در اخر.