اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Inhalant

فروبرنده‌، بو كشنده‌، استنشاق‌ كننده‌، فروبردني‌.