اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.
دیکشنری +

دیکشنری فارسی به انگلیس و بالعکس

    آخرین جستجوها
    چند کلمه تصادفی

    Lapse

    نسيان‌، لغزش‌، خط‌ا، برگشت‌، انحراف‌ موقت‌، انصراف‌، مرور، گذشت‌ زمان‌، زوال‌، سپري‌ شدن‌، انقضاء، استفاده‌ از مرور زمان‌، ترك‌ اولي‌، الحاد، خرف‌ شدن‌، سهو و نسيان‌ كردن‌، از مدافتادن‌، مشمول‌ مرور زمان‌ شدن‌.