اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Miscarry

بجايي‌ نرسيدن‌، نتيجه‌ندادن‌، عقيم‌ ماندن‌، صدمه‌ ديدن‌، اشتباه‌ كردن‌، بچه‌ انداختن‌(در اثر كسالت‌ وبط‌ور غير عمدي‌).