اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Nidicolous

در اشيانه‌ قرار گرفته‌، هم‌ اشيانه‌.