اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن اندروید دیکشنری+ را دانلود کنید.

Whole Hog

كاملا، تمام‌ راه‌، همه‌، تا دورترين‌ نقط‌ه‌.