Acr

پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌ يوناني‌ -orkA يا -rkA كه‌ بمعني‌ (بالاي‌) و (انتهايي‌) و (ارتفاعي‌) و (نهايي‌) ميباشد و با كلمات‌ تركيب‌ ميشود مانند: suopraC-orcA كه‌ بمعني‌' داراي‌ ميوه‌ در راس‌ ' است‌.

پیوندها