Petty Cash

صندوق‌ ويژه‌ وجوه‌ كوچك‌، حساب‌ هزينه‌هاي‌ كوچك‌.

پیوندها